גילוי נאות

חברת פיטנגו השקעות בע”מ מצהירה כי הינה בעלת רישיון מספר: 414 לניהול תיקים ושיווק השקעות, כמשמעותם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, (להלן: “חוק הייעוץ“), וכי היא אינה רשאית לתת, אינה נותנת ולא תיתן ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

בהתאם לסעיף 16 לחוק הייעוץ, פיטנגו השקעות בעמ (להלן: “החברה“) כמנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, רשאית במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף לכלול בתיקי ההשקעות נכסים פיננסיים לרבות קרנות הנאמנות בהן היא משמשת מנהל השקעות חיצוני ושיש לה זיקה אליהן, על פני נכסים פיננסים לרבות קרנות נאמנות אחרות הדומות מבחינת התאמתן ללקוח שאין לה זיקה אליהן  ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה של משווק או של מנהל תיקים לקרנות הנל לא תיחשב כניגוד עניינים בינו לבין הלקוח.

פיטנגו השקעות בע”מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות: פיטנגו (2B) 25/75 (מספר קרן: 5109137), פיטנגו (4B) מניות (מספר קרן: 5109129) ופיטנגו (1B) 10/90 (מספר קרן: 5136270) מנהל הקרנות: איילון קרנות נאמנות בע”מ (להלן: מנהל הקרנות). ומשכך חברת פיטנגו השקעות בעמ הינה בעלת זיקה לקרנות הנאמנות המצוינות לעיל.

פיטנגו עשויה לשלב את קרנות הנאמנות הנ”ל בתיקי ההשקעות של לקוחותיה. על הסכום המושקע בקרנות הנאמנות הנל שהחברה משמשת בהן מנהל השקעות חיצוני, נגבים דמי ניהול בנפרד ע”י מנהל הקרנות על פי דמי הניהול המפורטים בדוח השנתי ובדיווחים המיידיים  המתפרסמים לציבור באתר המגנא שכתובתו www.magna.isa.gov.il. על כן לא יגבו עליו דמי ניהול תיקבכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

 

(2B) – 2: עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
            B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(4B) – 4: עד 120% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
            B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) משהווי הנקי של נכסי הקרן.

(1B) – 1: עד 10% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
            B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) משהווי הנקי של נכסי הקרן.

פרטי קרנות הנאמנות

פיטנגו (2B) 25/75, * מספר הקרן בבורסה: 5109137.

פיטנגו (4B) מניות, ** מספר הקרן בבורסה: 5109129.

פיטנגו (1B) 10/90, *** מספר הקרן בבורסה: 5136270. 


* פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 2B 

2: עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.


** פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 4B
4: עד 120% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) משהווי הנקי של נכסי הקרן.

*** פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 1B 

1: עד 10% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.