גילוי נאות

חברת פיטנגו השקעות בע”מ מצהירה כי הינה בעלת רישיון מספר: 414 לניהול תיקים ושיווק השקעות, כמשמעותם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, (להלן: “חוק הייעוץ“), וכי היא אינה רשאית לתת, אינה נותנת ולא תיתן ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

בהתאם לסעיף 16 לחוק הייעוץ, פיטנגו השקעות בעמ (להלן: “החברה“) כמנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, רשאית במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף לכלול בתיקי ההשקעות נכסים פיננסיים לרבות קרנות הנאמנות בהן היא משמשת מנהל השקעות חיצוני ושיש לה זיקה אליהן, על פני נכסים פיננסים לרבות קרנות נאמנות אחרות הדומות מבחינת התאמתן ללקוח שאין לה זיקה אליהן  ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה של משווק או של מנהל תיקים לקרנות הנל לא תיחשב כניגוד עניינים בינו לבין הלקוח.

פיטנגו השקעות משמשת כמנהל השקעות חיצוני לשתי קרנות נאמנות; פיטנגו אגח כללי (2B) (מספר קרן: 5109137) ופיטנגו מניות כללי (4B) (מספר קרן: 5109129). מנהל הקרנות: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע”מ*. ומשכך חברת פיטנגו השקעות בעמ הינה בעלת זיקה לקרנות הנאמנות המצוינות לעיל.

כחלק מניהול תיקי ההשקעות עשויה החברה לשלב את קרנות הנאמנות הנל. על הסכום המושקע בקרנות הנאמנות הנל שהחברה משמשת בהן מנהל השקעות חיצוני, נגבים דמי ניהול בנפרד על פי דמי הניהול המפורטים בדוח השנתי ובתשקיף הקרן המתפרסמים לציבור באתר המגנא שכתובתו www.magna.isa.gov.il, וכן בדיווחים המידיים. על כן לא יגבו עליו דמי ניהול תיקבכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

* מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע”מ, כאשר עד ליום 03.04.2019, שימשה חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ מקבוצת מיטב דש כמנהל הקרן. עדכון זה הינו כתוצאה ממיזוג שבוצע ביום 04.04.2019, במסגרתו חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ התמזגה לתוך חברת מיטב תכלית קרנות נאמנות בע”מ.

פרטי קרנות הנאמנות

פיטנגו אגח כללי(2B) , * מספר הקרן בבורסה: 5109137.

פיטנגו מניות כללי(4B) , * מספר הקרן בבורסה: 5109129.

* פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 2B = חשיפה למניות – 2 = עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למטח – B = עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן

* פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 4B = חשיפה למניות – 4 = עד 120% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למטח – B = עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרנות שלעיל הנן פטורות ממס.